Toto oznámenie o zodpovednosti (legal notice) upravuje všeobecné podmienky pre prístup a používanie webovej stránky dostupnej na URL adrese AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. (ďalej len „webová stránka“), ktorú AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. sprístupňuje používateľom internetu. 

Používaním webovej stránky plne a bezvýhradne súhlasíte so všetkými ustanoveniami tohto oznámenia o zodpovednosti. Používateľ tejto webovej stránky je povinný starostlivo si prečítať oznámenie o zodpovednosti vždy, keď sa rozhodne použiť túto webovú stránku pretože text môže byť zmenený na základe uváženia vlastníka webovej stránky, v dôsledku legislatívnych zmien alebo zmien v obchodnej praxi. 

1. VLASTNÍK WEBOVEJ STRÁNKY

Meno vlastníka: AIDA GARCÍA BUENO
Sídlo: Calle Plaza de Toros Vieja 3, Portal A 4º, 290 02  Málaga, Španielsko
IČO: B/93605715
Tel.: +34 636 855 474
Email: direccion@agbtrips.com

2. PREDMET

Táto webová stránka poskytuje používateľom prístup k informáciám a službám poskytovaným spoločnosťou AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L.

3. PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

3.1. Prístup na webovú stránku a jej používanie je pre používateľov bezplatné. 

3.2. Registrácia používateľa. Všeobecne platí, že prístup a používanie webovej stránky nevyžaduje predchádzajúce prihlásenie alebo registráciu používateľov webovej stránky. 

4. OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY

Vlastník na tejto webovej stránky používa španielsky jazyk. AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. nezodpovedá za neznalosť jazyka použitého na webovej stránke a možné dôsledky.

AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. môže upravovať, mazať a meniť obsah webovej stránky, prístup na webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia, odôvodnenia a slobodne. AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. nezodpovedá za následky, ktoré by tieto zmeny mohli spôsobiť používateľom.

Použitie obsahu webovej stránky pre reklamné účely, pre účely objednávania a šírenia vlastnej reklamy alebo informácií, príp. reklamy a informácií tretích osôb bez súhlasu AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. je zakázané. Taktiež je zakázané používať služby a informácie, ktoré sú k dispozícii pre používateľov webovej stránky na zasielanie reklamy a informácií bez ohľadu na to, či je ich použitie bezplatné alebo spoplatnené. 

Odkazy a hypertextové odkazy odkazujúce na túto webovú stránku, ktoré tretie osoby uverejnia na svojich webových stránkach budú slúžiť na otvorenie kompletnej webovej stránky. Je zakázané priamo alebo nepriamo uvádzať nepravdivé, nepresné a/alebo zavádzajúce informácie a vykonávať nekalé a nezákonné kroky voči spoločnosti AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L.

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Za nepovolený prístup a použitie dostupných informácií na webovej stránke zodpovedá výhradne daná osoba. AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. nezodpovedá za žiadne následky, škody a ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s takýmto prístupom alebo použitím. AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. nezodpovedá za bezpečnostné chyby, ku ktorým by mohlo dôjsť a za škody vzniknuté v počítačovom systéme používateľa (hardware a software), uložených súboroch a dokumentoch, v dôsledku:

  • prítomnosti vírusu v počítači používateľa, ktorý sa používa na pripojenie sa k službám a obsahu webovej stránky,
  • nesprávneho fungovania prehliadača,
  • a/alebo použitia jeho neaktualizovaných verzií.

AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. nezodpovedá za spoľahlivosť a rýchlosť hypertextových odkazov nachádzajúcich sa na webovej stránke pre účely otvárania iných webových stránok. AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. neručí za funkčnosť týchto odkazov a nezodpovedá za obsah a služby, ku ktorým prostredníctvom týchto odkazov získa používateľ prístup a taktiež nezodpovedá za riadne fungovanie týchto webových stránok. 

AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. nezodpovedá za vírusy a iné počítačové programy, ktoré poškodzujú alebo by mohli poškodiť počítačové systémy a zariadenia používateľov pristupujúcich k webovej stránke alebo iným webovým stránkam, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov na tejto webovej stránke. 

6. POUŽITIE COOKIES

Táto webová stránka používa cookies. Pre viac informácií navštívte naše „Zásady používania cookies“, ktoré rešpektujú dôvernosť a súkromie používateľa. 

7. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva vzťahujúce sa na túto webovú stránku a jej obsah sú vlastníctvom AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. Túto webovú stránku a jej obsah možno používať výlučne pre súkromné účely. 

AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. si vyhradzuje výlučné právo na akékoľvek iné použitie webovej stránky a jej obsahu, ktoré zahŕňa kopírovanie, reprodukciu, distribúciu, zmenu, verejné šírenie a všetky ostatné úkony, celého alebo časti obsahu webovej stránky. Žiadny používateľ nesmie vykonávať tieto činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L.

8. PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY

Toto oznámenie o zodpovednosti bude interpretované a riadi sa španielskymi právnymi predpismi. AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. a používatelia sa výslovne vzdávajú uplatňovania iných právnych predpisov. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom a používaním webovej stránky budú podrobené konaniu súdov v mieste bydliska/sídla používateľa. V prípade, že sa miesto bydliska/sídla používateľa nenachádza na území Španielska, AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. a používateľ sa výslovne vzdávajú uplatňovania iných právnych predpisov, aby sa podrobili konaniu súdov v Málage.