Spoločnosť AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. garantuje ochranu a dôvernosť všetkých osobných údajov získaných od klientov/klientskych spoločností v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR).  Všetky údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb požadovaných používateľmi, ktoré naše klientske spoločnosti AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. a jej zamestnancom poskytnú budú súčasťou automatizovanej databázy osobných údajov vytvorenej a spravovanej pod vedením AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L.

S poskytnutými údajmi sa bude zaobchádzať za podmienok ustanovených vo Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov. V tomto zmysle spoločnosť AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. prijala právnymi predpismi požadovanú úroveň ochrany a zabezpečila všetky dostupné technické opatrenia, aby zabránila strate, zneužitiu, zmene a nepovolenému prístupu tretích osôb. Užívateľ si však musí byť vedomý, že bezpečnostné opatrenia nie sú na internete neprelomiteľné. V prípade, že sa rozhodnete preniesť svoje osobné údaje na iné subjekty, budete informovaný o poskytnutých údajoch, o účele a názve a adrese nadobúdateľa za účelom poskytnutia jednoznačného súhlasu. 

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov má užívateľ právo na prístup, opravu, vymazanie, zamietnutie, obmedzenie a prenos údajov. Pre tieto účely kontaktujte našu spoločnosť na: Calle Plaza de Toros Vieja 3, Portal A 4º, 29002  Málaga, Španielsko.

V záujme zabezpečenia súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov využila AGBTRIPS STUDY ABROAD S.L. konzultantské a poradenské služby od www.clickdatos.es.